2nd International Symposium on

Information Geometry and its Applications

December 12-16, 2005

Sanjo Conference Hall, University of Tokyo

Tokyo Tower
Main

Organizing Committee

Call for
List of Participants
Abstracts
Conference Program

 Registration and
Accommodation
Visitor Information

Poster (PDF)
Photo Gallery
Past SymposiumsAbstracts

Shun-ichi AMARI
Karim ANAYA
Dorje BRODY
Frank CRITCHLEY
Marco CUTURI
Markus DAHLEM
Philip DAWID
Shinto EGUCHI
Hironori FUJISAWA
Akio FUJIWARA
Kenji FUKUMIZU
Shigeru FURUICHI
Tadayoshi FUSHIKI
Paolo GIBILISCO
Masahito HAYASHI
Masayuki HENMI
Shiro IKEDA
Daniele IMPARATO
Peter JUPP
Takafumi KANAMORI
Masanori KAWAKITA
Motoaki KAWANABE
Kei KOBAYASHI
Fumiyasu KOMAKI
Satoshi KURIKI
Guy LEBANON
Paul MARRIOTT
Keiji MATSUMOTO
Hiroshi MATSUZOE
Michael MAYER
Bernhard MEISTER
Tetsuro MORIMURA
Noboru MURATA
Hiroshi NAGAOKA
Yoshiyuki NINOMIYA
Atsumi OHARA
Yukio OTSU
Dénes PETZ
Giovanni PISTONE
Tomonari SEI
Hidetoshi SHIMODAIRA
Akimichi TAKEMURA
Takashi TAKENOUCHI
Junichi TAKEUCHI
Fuyuhiko TANAKA
Masaru TANAKA
Paul VOS
Jun ZHANG