2nd International Symposium on

Information Geometry and its Applications

December 12-16, 2005

Sanjo Conference Hall, University of Tokyo

Tokyo Tower
Main

Organizing Committee

Call for
List of Participants
Abstracts
Conference Program

 Registration and
Accommodation
Visitor Information

Poster (PDF)
Photo Gallery
Past SymposiumsList of confirmed invited speakers from overseas
 • Dorje BRODY
 • Frank CRITCHLEY
 • Philip DAWID
 • Paolo GIBILISCO
 • Peter JUPP
 • Guy LEBANON
 • Paul MARRIOTT
 • Denes PETZ
 • Giovanni PISTONE
 • Paul VOS
 • Jun ZHANG
List of participants
 • Masafumi AKAHIRA
 • Shotaro AKAHO
 • Rei AKAISHI
 • Shun-ichi AMARI
 • Karim ANAYA
 • Dorje C. BRODY
 • Frank CRITCHLEY
 • Marco CUTURI
 • Markus A. DAHLEM
 • Philip DAWID
 • Shinto EGUCHI
 • Jun FUJIKI
 • Hironori FUJISAWA
 • Akio FUJIWARA
 • Kenji FUKUMIZU
 • Shigeru FURUICHI
 • Tadayoshi FUSHIKI
 • Paolo GIBILISCO
 • Hisayuki HARA
 • Masahito HAYASHI
 • Masayuki HENMI
 • Kazushi IKEDA
 • Shiro IKEDA
 • Hiroshi IMAI
 • Daniele IMPARATO
 • Peter JUPP
 • Takafumi KANAMORI
 • Masanori KAWAKITA
 • Motoaki KAWANABE
 • Kei KOBAYASHI
 • Fumiyasu KOMAKI
 • Jun KOREISHI
 • Hidaka KUMASHIRO
 • Masayuki KUMON
 • Naoto KUNITOMO
 • Satoshi KURIKI
 • Sanae KUROSU
 • Guy LEBANON
 • Paul MARRIOTT
 • Yoshitaka MASUTANI
 • Hibiki MATSUMOTO
 • Keiji MATSUMOTO
 • Hiroshi MATSUZOE
 • Michael MAYER
 • Bernhard MEISTER
 • Mihoko MINAMI
 • Tetsuro MORIMURA
 • Noboru MURATA
 • Hiroshi NAGAOKA
 • Hiroyuki NAKAHARA
 • Yoshiyuki NINOMIYA
 • Yasunori NISHIMORI
 • Tomohiro OGAWA
 • Atsumi OHARA
 • Mayumi OTO
 • Yukio OTSU
 • Denes PETZ
 • Giovanni PISTONE
 • Naoyuki SATO
 • Tomonari SEI
 • Hidetoshi SHIMODAIRA
 • Hidetoshi SHIMOKAWA
 • Kazutomu SHIOKAWA
 • Yuichi SHIRAISHI
 • Shigeru SHUTO
 • Les Mark SZTANDERA
 • Akimichi TAKEMURA
 • Takashi TAKENOUCHI
 • Jun'ichi TAKEUCHI
 • Fuyuhiko TANAKA
 • Masaru TANAKA
 • Takashi TSUCHIYA
 • Yoshiyuki TSUDA
 • Keiko UOHASHI
 • Paul VOS
 • Jinfang WANG
 • Yoko WATAMORI
 • Yodai WATANABE
 • Stephan WEIS
 • Yoshihiro YAJIMA
 • Youhei YAMADA
 • Shintaro YOSHIZAWA
 • Jun ZHANG